The Turtle Conservation Centre (TCC) of Cuc Phuong National Park celebrates hatchlings in 2011

The Turtle Conservation Centre (TCC) of Cuc Phuong National Park celebrates some of the important hatchlings from the centre in 2011. Results include the successful breeding of important species such as the Vietnamese Pond Turtle (Mauremys annamensis) and difficult to breed species such as the Four-Eyed Turtle (Sacalia quadriocellata) and Indochinese Box Turtle (Cuora galbinifrons)


Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương đón nhận thêm nhiều thành viên mới trong năm 2011. Đó là những chú rùa con được ấp nở thành công trong năm 2011. Số rùa con trên thuộc các loài ưu tiên bảo tồn như rùa Trung bộ (Mauremys annamensis) hay loài khó sinh sản như rùa Bốn mắt (Sacalia quadriocellata) và rùa Hộp trán vàng miền bắc (Cuora galbinifrons)

21 tháng 11 2011

Trong năm 2011, trung tâm Bảo tồn Rùa châu Á được tài trợ bởi vườn quốc gia Cúc Phương, đại học Nông nghiệp, công ty du lịch Intrepid Travel, vườn thú Houston và Auckland.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *