Các loài rùa cạn và rùa nước ngọt bản địa Việt Nam

Loài

Loài bản địa

Rùa đầu to
(Platysternon megacephalum)

Rùa hộp lưng đen
(Cuora amboinensis kamaroma)

Rùa hộp trán vàng miền Bắc
(Cuora galbinifrons)

Rùa hộp trán vàng miền Trung
(Cuora bourreti)

Rùa hộp trán vàng miền Nam
(Cuora picturata)

Rùa sa nhân
(Cuora mouhotii)

Rùa hộp ba vạch
(Cuora (trifasciata) cyclornata)

Rùa đất A-tri-pôn
(Cyclemys atripons)

Rùa đất Sê-pôn
(Cyclemys oldhamii)

Rùa đất Pul-kin
(Cyclemys pulchristriata)

Rùa đất Speng-lơ
(Geoemyda spengleri)

Rùa đất lớn
(Heosemys grandis)

Rùa răng
(Heosemys annandalii)

Rùa ba gờ
(Malayemys subtrijuga)

Rùa Trung bộ
(Mauremys annamensis)

Rùa cổ sọc
(Mauremys sinensis)

Rùa câm
(Mauremys mutica)

Rùa cổ bự
(Siebenrockiella crassicollis)

Rùa núi viền
(Manouria impressa)

Rùa bốn mắt
(Sacalia quadriocellata)

Rùa núi vàng
(Indotestudo elongata)

Ba ba Nam bộ
(Amyda (cartilaginea) ornata)

Ba ba gai
(Palea steindachneri)

Giải
(Pelochelys cantorii)

Giải Sin-hoe
(Rafetus swinhoei)

Ba ba trơn Việt Nam
(Pelodiscus variegatus)

Loài ngoại lai

Tổng quan
Tổng26loài được ghi nhận ở Việt Nam

Theo Sách Đỏ IUCN 2020, các loài được đánh giá

Cực kỳ nguy cấp7
Nguy cấp9
Sắp nguy cấp6
Chưa được đánh giá4

Conservation status: Endangered (IUCN, 2020)
Legal protections:

 • CITES Appendix I
 • Decree 06/2019/ND-CP Appendix IB
 • Decree 160/2013/ND-CP (amended by Decree 64/2019/ND-CP)

Distribution: Cambodia, southern China, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
Habitat: Fast-flowing streams and waterfalls
Major threats: Hunting and trade

 • Cuora amboinensis
 • Conservation status: Endangered (IUCN, 2020)
 • Legal protections:
 • CITES Appendix I
 • Decree 06/2019/ND-CP Appendix IB
 • Decree 160/2013/ND-CP (amended by Decree 64/2019/ND-CP)
 • Distribution: Cambodia, southern China, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
 • Habitat: Fast-flowing streams and waterfalls
 • Major threats: Hunting and trade